čtvrtek 20. dubna 2017

ČTVRTLETNÍ PÍSEMKY

Po dohodě s dětmi :-) budeme psát čtvrtletní opakování příští týden v těchto termínech:

  • pondělí - český jazyk (učivo - druhy vět, tvrdé a měkké souhlásky, podstatná jména, vlastní jména, slovesa, spojky, předložky, věta jednoduchá a souvětí)
  • středa - matematika (učivo - sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, násobení a dělení 2, 3, 4, 5 a 6, slovní úlohy, příklady se závorkami, úsečky, rýsování a měření, přímky, polopřímky, polopřímky opačné, základní geometrické tvary - strany a vrcholy)
     
  • pátek - prvouka (učivo - roční období, měsíce v roce, jaro, rostliny na jaře, ptáci stálí a stěhovaví, hospodářská zvířata)